Η Εταιρεία

H νεοϊδρυθείσα Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής (Αρ.Διατ.31/23-09-13),  με έδρα την οδό Παπανικολή 10 – Χαλάνδρι, Αθήνα έχει κύριο σκοπό την προώθηση της επιστημονικής σκέψης και έρευνας μεταξύ γυναικολόγων, ενδοκρινολόγων, βιολόγων, γενετιστών, μαιών, νομικών ως και άλλων ειδικοτήτων που ασχολούνται άμεσα ή έμεσα με την αντιμετώπιση της ανθρώπινης υπογονιμότητας και την αναπαραγωγική ιατρική εν γένει.

Επίσης,  η εταιρεία έχει σκοπό τη μετάδοση πληροφοριών και ερευνητικών πρωτοκόλλων που οδηγούν στα αίτια και τη θεραπεία της ανθρώπινης υπογονιμότητας.

Τέλος, όσον αφορά έναν άλλο κύριο στόχο της εταιρείας είναι η επιλογή και εκπαίδευση ιατρών, στελεχών επαγγελμάτων υγείας, εν γένει επιστημόνων με διοργάνωση σχετικών επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων,  ως και η συμμετοχή της εταιρείας  σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτούμενων επιστημονικών-ερευνητικών ομάδων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.